FOR SUSTAINABLE FUTURE

FOR SUSTAINABLE FUTURE

รู้จัก UAC

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ‘UAC Global’ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ตลอดจนการนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์ ระบบ และอุปกรณ์เชิงนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วยทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ทันสมัย และเข้าถึงได้

ปัจจุบัน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลากหลายด้านทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน 7 บริษัทย่อย อันได้แก่ UAC Energy, UAC Advance Polymer & Chemicals, Solar Energy Roof Power, UAC Top Energy, UAC Utilities, UAC & TPT Energy และ Vientiane Waste Management ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนใน โครงการพลังงานในประเทศ การผลิตและจัดจำหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชั่นและสารละลายโพลิเมอร์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ไปจนถึงโครงการบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะในประเทศลาว และบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายตัวด้านอื่น ๆ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บุกเบิกด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกที่มีแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคและระดับมหภาค

ค้นหาเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

บริษัทของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

01

กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี

30+ Principles
02

กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

10 MW.
03

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

7+ Product Types

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น ในสามมิติ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางการเงิน, ด้านสังคม การพัฒนาบุคลากร, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, การพัฒนาชุมชนและสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ

ค้นหาเพิ่มเติม