ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือ การดำเนินการแจ้งเบาะแส ดังนี้

โทรศัพท์:
0-2936-1701
เว็บไซต์:
www.uac.co.th
อีเมล:
chairman_auditcom@uac.co.th
ที่อยู่:
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แนบไฟล์ (ไฟล์สูงสุด: 2MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)