รู้จัก UAC

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

“ ที่ UAC Global เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ”

ประวัติบริษัท

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยปัจจุบัน UAC Global มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์

ก่อตั้งเมื่อ

2538

จำนวนพนักงาน

220

ทุนจดทะเบียน

367 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว

333 ล้านบาท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ
ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มรายได้และสินค้าในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและกิจการสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ