การตอบสนองต่อเป้าหมายUN SDGs

คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานปีละ 1 ครั้งเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญ โดยผ่านการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งอันตรายจากการทำงานเป็นการประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในทุกหน่วยงาน

SDGs ประเด็นที่สำคัญ
 • ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 • การปฎิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สินค้าและบริการดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลความลับลูกค้า
 • การดำเนินธุรกิจโปร่งใสและเป็นธรรม
 • การร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและเติบโตด้วยกัน
SDGs ประเด็นที่สำคัญ


 • ความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการลดก๊าซเรือนกระจก
 • การลงทุนด้าน Circular Economy
SDGs ประเด็นที่สำคัญ
 • ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในองค์กร
 • การจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ