นักลงทุนสัมพันธ์

SET : UAC
4.98
เปลี่ยนแปลง (%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,358,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,788,495
ปรับปรุงเมื่อ:
20 พ.ค. 2565 16:35

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กลุ่มธุรกิจ TRADING 356.06 ลบ.
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 47.70 ลบ.
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 106.34 ลบ.
รายได้อื่น 13.01 ลบ.
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 68.14 ลบ.
รวม 591.25 ลบ.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.53 ลบ.
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 411.84 ลบ.
สินค้าคงเหลือ 199.03 ลบ.
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36.36 ลบ.
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,558.36 ลบ.
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,159.37 ลบ.
รวม 3,549.48 ลบ.
กลุ่มธุรกิจ TRADING 37.01 ลบ.
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 64.98 ลบ.
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 8.69 ลบ.
รวม 110.68 ลบ.
27
พ.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565
เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
19
ส.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565
เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
18
พ.ย. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2565
เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสัจจาภรณ์ รัมยประยูร

(ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท)

02-936-1701 ต่อ 118
sajjaporn@uac.co.th
ติดต่อเรา

อีเมลรับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัท

ติดตาม