นักลงทุนสัมพันธ์

SET : UAC
4.98
เปลี่ยนแปลง (%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
178,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
884,170
ปรับปรุงเมื่อ:
18 ต.ค. 2564 16:39

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กลุ่มธุรกิจ TRADING 469.31 ลบ.
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 65.54 ลบ.
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 174.94 ลบ.
รายได้อื่น 14.10 ลบ.
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 109.32 ลบ.
รวม 833.20 ลบ.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58.38 ลบ.
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 325.12 ลบ.
สินค้าคงเหลือ 231.33 ลบ.
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 33.61 ลบ.
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,593.20 ลบ.
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,032.33 ลบ.
รวม 3,273.97 ลบ.
กลุ่มธุรกิจ TRADING 61.97 ลบ.
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 119.82 ลบ.
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 38.090 ลบ.
รวม 219.88 ลบ.
19
พ.ย. 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564
เวลา : 15.15 น. - 16.00 น.
รายละเอียด : ผ่านระบบ VDO Conference
25
พ.ย. 2564
Digital Roadshow ไตรมาส 3/2564
เวลา : 14.15 น. - 15.00 น.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสัจจาภรณ์ รัมยประยูร

(ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท)

02-936-1701 ต่อ 118
sajjaporn@uac.co.th
ติดต่อเรา

อีเมลรับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัท

ติดตาม