ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

นำเข้าและจำหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนำมัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
367.18 ล้านบาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
333.80 ล้านบาท
จำนวนหุ้น
667.61 ล้านหุ้น
ราคาพาร์
0.50 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์:
02-936-1701
โทรสาร:
02-936-1700
Web:
www.uac.co.th

เลขานุการบริษัท :

โทรศัพท์:
02-936-1701 ต่อ 118
อีเมล:
sajjaporn@uac.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

โทรศัพท์:
02-936-1701
อีเมล:
ir@uac.co.th

บริษัทย่อย

บริษัท ยูเอซี โกลบอล เป็นผู้ถือหุ้นหลักใน 7 บริษัทย่อย อันได้แก่ UAC Utilities, UAC & TPT Energy, UAC Energy, UAC Advance Polymer & Chemicals, Solar Energy Roof Power, UAC Top Energy และ Vientiane Waste Management ความหลากหลายของการประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ การลงทุนในโครงการพลังงานในประเทศ การผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมี (ลาเท็กซ์ อิมัลชัน โพลิเมอร์) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ไปจนถึงโครงการบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม