ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งในประเทศไทยและ CLMV ซึ่งสินค้าและบริการของเราจำแนกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจเทรดดิ้ง (เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรม), ธุรกิจการผลิตในด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ (กลุ่ม latex emulsion และ polymer) และกลุ่มสาธารณูปโภค เราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการมองหาโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

ผังโครงสร้างทางธุรกิจ

เราดูแลสินค้าตั้งแต่จุดจัดเก็บในคลังสินค้าไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย โดยสินค้าทุกชนิดซึ่งรอการนำส่งนั้นได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งของเราได้รับการรับรองการขนส่งซึ่งปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ยูเอซีโกลบอลให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมสารเคมีอันตรายและการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดระหว่างทำการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย