บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด (“UAC Utilities”)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.9998 บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและด้านพลังงาน