ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
การจัดตั้งบริษัทย่อย
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564