สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 2564 1Q/2565
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,045.07 3,130.43 3,217.40 3,549.48
หนี้สินรวม 1,601.23 1,506.84 1,446.14 1,700.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443.84 1,623.59 1,771.26 1,849.11
รายได้จากการขายรวม 2,871.96 1,269.22 1,466.26 510.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 253.64 207.81 211.14 57.84
รายได้อื่น 31.62 24.06 54.39 13.01
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม 72.51 263.07 217.37 68.14
กำไรสุทธิ 153.57 271.17 234.37 67.37
EBITDA 351.66 442.17 409.62 110.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.406 0.37  0.11
ทุนจดทะเบียน 367.18 367.18 367.18 367.18
ทุนที่เรียกชำระเเล้ว 333.80 333.80 333.80 333.80
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.35 17.42 15.98 13.21
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 12.31 18.52 20.73 17.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.63 10.34 7.78 8.50
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 0.98 0.88 0.99