นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในเรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และ ความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการให้ความคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทําผิดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ ธุรกิจ หรือ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายป้องกันทุจริต

แบบฟอร์มการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรณีพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

คลิกที่นี่