นายชัชพล ประสพโชค
 • Chief Executive Officer & President
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
 • Chief Financial Officer
นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์
 • Chief Sales & Marketing Officer
นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา
 • Chief Asset Management Officer
นายอนวัช ดุรงค์ภินนท์
 • General Manager Energy Sales
นายพีระพงศ์ พลายานนท์
 • Vice President Sales Industrial
นายสันติ เล้งรักษา
 • Vice President Project
นายสาธิต เจียศิริพงษ์กุล
 • Vice President PPP
นายจงรักษ์ เข็มสวัสดิ์
 • Vice President Strategic
นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
 • Vice President Supply Chain Management
นางอารีย์ พลีขันธ์
 • Vice President Accounting
นางจารุณี บุญมั่งมี
 • Vice President Finance
นางสาวณิรดา พรหมราช
 • Vice President Corporate Affairs
นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร
 • Vice President Investor Relations & Corporate Secretary
นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ
 • Corporate Image & Treasury Manager