การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท ยูเอชี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือ กลุ่มยูเอซี มุ่งมั่นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และเคมีภัณฑ์ คืนกำไรสู่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน และมีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มยูเอซี

ดาวน์โหลด
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1.ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. 2.การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. 3.การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. 1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและจ่ายผลตอบแทนตามความเหมาะสม
 2. 2. การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
 3. 3. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วนและต่อเนื่อง
 4. 4. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน
 5. 5. ปฎิบัติตามพันธสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมาย
 1. 1.การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี
 2. 2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานความยั่งยืน (เว็บไซต์)
 3. 3. การแจ้งข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
 4. 4. การประชุมผู้ถือหุ้น
 5. 5. กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารผ่าน Opportunity day
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
 2. 2.การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. 3.การมีส่วนร่วมในองค์กรในการแสดงความคิดเห็น
 1. 1. พิจารณาการเลื่อนขั้น โอนย้ายอย่างเหมาะสม
 2. 2. จัดระบบการประเมินผลงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 3. 3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความจำเป็นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 4. 4. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง
 1. 1. การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 2. 2. อีเมล/สื่อออนไลน์Yammer
 3. 3. ข้อเสนอแนะแนะหรือข้อร้องเรียน
 4. 4. กิจกรรม Team Building ประจำปี
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. สินค้าและบริการดีมีคุณภาพ
 2. 2.การส่งมอบสินค้าและบริการตามมาตรฐานการส่งมอบ
 3. 3.ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 4. 4.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความลับลูกค้า
 1. 1. การบริการที่ดีมีคุณภาพและความรับผิดชอบ
 2. 2. การส่งมอบสินค้าดีมีคุณภาพและตรงเวลา
 3. 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 4. 4. การให้ข้อมูลและประสบการณ์การใช้สินค้าที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
 1. 1. การพบปะหรือการประชุมกับลูกค้า
 2. 2. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า     (ปีละครั้ง)
 3. 3. ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. การดำเนินธุรกิจโปร่งใสและเป็นธรรม
 2. 2.การสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
 1. 1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม
 1. 1. การจัดประชุมร่วมกัน
 2. 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน
 3. 3. ข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียน
 4. 4. จัดอบรม/จัดประชุมร่วมกัน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. การร่วมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปด้วยกัน
 2. 2.การดำเนินธุรกิจโปร่งใสและเป็นธรรม
 3. 3.ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการดำเนินธุรกิจ
 4. 4.การบริหารและการชำระเงินที่ตรงเวลา
 1. 1. การแข่งขันที่เป็นธรรม
 2. 2. สัญญาทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 3. 3. กำหนดการชำระเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงต่อเวลา
 4. 4. การเก็บรักษาข้อมูลความลับคู่ค้า
 1. 1. รายงานประจำปี/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. 2. สื่อต่าง ๆ /อีเมล
 3. 3. ข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียน
 4. 4. จัดอบรม/จัดประชุมร่วมกัน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. .การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. 2.การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
 3. 3.บริหารข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
 4. 4.การชำระเงินเต็มจำนวนและตรงเวลา
 1. 1. ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทน
 3. 3. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 4. 4. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
 5. 5. ขำระหนี้ครบถ้วนตรงตามเวลาและดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 1. 1. ข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียน
 2. 2. รายงานประจำปี/รายงานความยั่งยืน
 3. 3. สื่อออนไลน์/อีเมล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การตอบสนองของบริษัท วิธีการดำเนินงาน
 1. 1. .การปฎิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. 2. การแข่งขันเท่าเทียมและเป็นธรรม
 3. 3.จัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. 1. ดำเนินธุรกิจโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย
 2. 2. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน ตรวจสอบได้
 3. 3. การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้เกิดความเชื่อมั่น
 1. 1. เปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสม่ำเสมอ
 2. 2. จัดกิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น
 3. 3. สื่อออนไลน์/อีเมล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการดำเนินงาน ความคาดหวัง/ความต้องการ การตอบสนองของบริษัทปี 2563
 1. 1. ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนหรือเสียงสะท้อนจากชุมชน
 2. 2.ให้ความสำคัญ ความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
 3. 3.ดูแลและจัดการเรื่องข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. 4.ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมตลอดจนพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 1. 1. ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามระบบ
 2. 2. สร้างการยอมรับจากชุมชน
 3. 3. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
 1. 1. รายงานความยั่งยืน (เว็บไซต์)
 2. 2. ข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียน
 3. 3. สื่อออนไลน์-อีเมล
 4. 4. จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชน