ตำแหน่งงาน

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งบริษัทกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายงานต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งงาน ดังนี้
คำอธิบาย:
 • ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อเพื่อเคลียร์ Spec ทางวิศวกรรม
 • ค้นหาผู้ขายเพื่อติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อเปรียบเทียบผู้ขาย
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ ขออนุมัติเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบและตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ
 • รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อส่งฝ่ายบัญชี
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อต่างๆ
คุณสมบัติ:
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อ1-2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความขยันหมั่นเพียร
 • มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คำอธิบาย:
 • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชี สำหรับการจ่าย ค่าใช้จ่ายทางด้านเจ้าหนี้ และบันทึกภาษีที่เกี่ยวข้อง งานด้านต้นทุนการผลิต ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร และดำเนินการด้านค่าเสื่อมราคา
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายชำระ มาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คำอธิบาย:
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่แผนงานกำหนดไว้
 • ประเมินระบบการควบคุมภายในได้
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • มีใจรักงานตรวจสอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คำอธิบาย:
งานด้านการประสานงาน BOI:
 • สมัครเข้าใช้บริการระบบงานเพื่อยื่นข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์แบบออนไลน์
 • ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรที่จะใช้สิทธิ์การนำเข้า
 • บันทึกรายการนำเข้าเครื่องจักรเข้าสู่ระบบเพื่อแจ้ง BOI และกรมศุลกากร
 • แจ้งเลขที่อนุมัติพร้อมรายการเครื่องจักรให้เจ้าหน้าที่ Import เพื่อแจ้ง Shipping ในการเคลียร์สินค้า
 • จัดทำรายการยืนยันการดำเนินการโครงการ ยื่นต่อ BOI ทุก 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี
 • ยื่นแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรนำเข้า
 • ยื่นขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ BOI ผ่านระบบ e-Expert
 • ยื่นขอคืนอากรกรณีที่มีการชำระภาษีนำเข้าไปก่อน
 • จัดทำรายงานการนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ BOI
งานด้านการจัดซื้อ:
 • ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอซื้อ
 • ค้นหาผู้ขายเพื่อติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อเปรียบเทียบผู้ขาย
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ ขออนุมัติเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบและตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ
 • รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อส่งฝ่ายบัญชี
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อต่างๆ
คุณสมบัติ:
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน BOI ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความขยันหมั่นเพียร
 • มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คำอธิบาย:
การหาผู้ขายใหม่:
 • หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
 • ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เสนอขออนุมัติเข้า Supplier Approved List
การดำเนินการจัดซื้อ:
 • ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
 • ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขกับผู้ขาย
 • ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย
การส่งมอบ:
 • วางแผนส่งมอบสินค้า
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจรับสินค้า
การพัฒนาผู้ขาย:
 • การประเมินผลผู้ขาย
 • เยี่ยมเยียนผู้ขาย
การจัดการทั่วไป:
 • ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
 • บริหารบุคลากร
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • เข้าร่วมกิจกรรมบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 35 - 45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ ไม่ต่ำกว่า 8 ปี เคยผ่านงานด้านจัดซื้อ
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้
 • สามารถซ่อมเครื่องเบื้องต้นได้
 • ดูแลติดตั้ง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • ดูแลระบบ Security ขององค์กร ( Firewall, Antivirus)
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลระบบ Support Network, Server, Lan, Internet, Email ในสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานด้าน IT และสามารถให้การฝึกอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้
 • จัดทำ Data Backup ระดับองค์กร
 • ให้คำแนะนำการใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์แก่ผู้ใช้งานต่างๆได้ เช่น ระบบ ERP
 • จัดทำข้อมูลรายงานทะเบียนทรัพย์สินด้าน IT
 • สามารถใช้งาน MSSGL ได้ดี , MS Windows Server
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คำอธิบาย:
 • สามารถบันทึกสินค้าเข้า - ออก และมีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน ประสานงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 4 ซอย เสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.: 02-707-7976
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

จ.สมุทรปราการ

คำอธิบาย:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถวางแผนงานบัญชี ภาษีอากรได้
 • วิเคราะห์และปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
 • มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีม
 • มีความอดทนและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ:
 • ดูแลงานด้านบริหารบัญชี
 • กำกับและดูแล ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การชำระหนี้ต่างๆ
 • จัดให้มีรายงานเพื่อการบริหารตามกำหนดเวลา
 • กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม
 • จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
 • ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา
 • วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
 • กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกต้อง
 • จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ:
 • Male / Female
 • Age 22 and above
 • Bachelor degree in any fields
 • Service mind, supportive, Positive
 • Good command in English.
 • Excellent communication and interpersonal skill

We are searching someone who can deal with flight/hotel bookings, visa in case of trip in foreign countries, be our front office in case of incoming calls, etc..

จำนวนที่ต้องการ:

0 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กโทรนิกส์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

จ.เชียงใหม่, จ.สุโขทัย, จ.ขอนแก่น, จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
จำนวนที่ต้องการ:

2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คำอธิบาย:
 • กำหนดเป้าหมายและวางแผนการขายประจำปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการขายสินค้าในแต่ละปี
 • ประสานงานขายกับลูกค้า เพื่อรับฟัง / ให้คำแนะนำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และนำเสนอสินค้าที่ขาย
 • ประสานงานกับ Principle เพื่อดำเนินงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ติดตามงานขาย เพื่อเสนอขายสินค้าสู่เป้าหมาย
 • ประสานงานการส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเพื่อดำเนินงานขายสินค้าให้เสร็จสิ้น
 • ประสานงานและดูแลงานโครงการให้เสร็จลุล่วง
 • ตัดสินใจและประสานงานแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • จัดทำและอนุมัติใบเสนอซื้อ เพื่อแจ้งราคาซื้อให้กับ Principle
 • วิเคราะห์สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSS)
 • จัดทำรายงานขายประจำเดือน
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / MBA
 • ประสบการณ์ในการทำงาน Sales 5 ปี ขึ้นไป + งานด้านบริหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลทีมขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม + เครื่องมือ ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนการตลาด และ Coaching ทีมงานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติพิเศษ:
 • มีประสบการณ์ดูแลงานขายสินค้าอุตสาหกรรม และเครื่องมือ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
จำนวนที่ต้องการ:

1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน:

สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ