การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น ในสามมิติ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางการเงิน, ด้านสังคม การพัฒนาบุคลากร, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, การพัฒนาชุมชนและสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาช่วยปรับปรุงกระบวนการภายใน การค้นคว้า พัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน สืบเนื่องจากผลกระทบภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ต่อเนื่องมากว่า 2 ปีและยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาวะวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้บริษัทสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ตามเป้าหมาย และมีผลประกอบการในปี 2564 ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมาจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การวางแผน การเตรียมความพร้อมและการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ควบคู่ไปกับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฎิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับการทำงานเป็นแบบ Work From Home เป็นระยะๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมากขึ้น สามารถบริหารงานและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและจัดการดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการฉัดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ครบ 100 เปอร์เซนต์ และเพิ่มการประกันสุขภาพพร้อมจัดเตรียมความพร้อม กรณีพนักงานต้องเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็น

ภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้ชุมชนและสังคมก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยบริษัทได้สนับสนุนการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยชั่วคราวต่าง ๆ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ชุดป้องกันติดเชื้อ (PPE) อาหารแห้งและเครื่องดื่มหรือของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน และธุรกิจดำเนินการไปได้โดยไม่หยุดชะงัก มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อสนับสนุนพนักงานขณะที่ทำงานทางไกล เช่น ประชุมระบบออนไลน์และการอนุมัติต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศให้ดียิ่งขึ้น

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) สำคัญหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี และกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ทุกปี ส่งเสริมกิจกรรม Team Building เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Recognition ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ที่เรามีเป้าหมายหลักอยู่ 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับในปี 2565 บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเคมีภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อาทิเช่น ธุรกิจสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตร เนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสการสร้างการเติบโตจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังจะเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มยูเอซีบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายผมในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายชัชพล ประสพโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

สรรหา - ค้นคว้า พัฒนา และศึกษาเทคโนโลยี

จัดหาแสวงหาและศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าพร้อมสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนควบคู่กันไป ตลอดจนได้รับการรับรองและยอมรับในระดับสากล

ส่งเสริม - อำนวยความสะดวก และสนับสนุน

ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะสนุบสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มคุณค่าและการเติบโตควบคู่กันไป ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร

มองการณ์ไกล - วิสัยทัศน์ โอกาส และแนวคิด

มองเห็นทิศทาง แนวทาง หรือโอกาสธุรกิจ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ครบถ้วน - เป็นเลิศ และครบวงจร

เป้าหมายในการเป็นบริษัทซึ่งสามารถสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าได้ในทุกแง่มุม

ประสบการณ์ที่ดี - ผลิตภัณฑ์ บริการ และการดูแลลูกค้า

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจขององค์กร ลูกค้า และคู่ค้า