การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น ในสามมิติ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางการเงิน, ด้านสังคม การพัฒนาบุคลากร, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, การพัฒนาชุมชนและสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาช่วยปรับปรุงกระบวนการภายใน การค้นคว้า พัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทก้าวเข้าสู่ครบรอบปีที่ 25 ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากลุ่มยูเอซี เป้าหมายมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รอบปีที่ผ่านมา เหตุการณ์สำคัญที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างมากคือ ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยและยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาวะวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด บริษัทก็ได้รับผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการไว้ได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การเตรียมความพร้อม และปรับกลยุทธ์ที่สามารถรองรับสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต บริษัทได้วางแผนและดำเนินการสรุปรวมดังนี้

 1. ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันให้มากที่สุด
 2. ทบทวนแผนการดำเนินงานพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการทำงาน เน้นการนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มาช่วยในการทำ งานมากขึ้น เน้นการทำงาน Work from Anywhere
 4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 5. ดูแลและช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยกลุ่ม ยูเอซี ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล ผู้ประสบภัย เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยสรุปรวมดังนี้

 1. ได้ย้ายการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 2. ได้รับการคัดเลือกตาม FTSE Global Index เข้าคำนวณดัชนี FTSE Micro Cap เป็นการเพิ่มความน่าสนใจของหุ้น UAC และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 3. หุ้น UAC ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี sSET รอบครึ่งปีแรกของปี 2564
 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมเป็นโค้ชอาสาในโครงการ SET Social Impact Gym ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) , ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม maiA ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ Social Enterprise (SE) โดยในปี 2563 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี
 5. ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment, THSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
 6. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
 7. โรงงาน PPP ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย (ISO 45001:2018) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
 8. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อยู่ที่ร้อยละ 72.11 ลดลงกว่าปีก่อนด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
 9. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนน (ระดับดีเลิศ) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 10. ร่วมลงนามเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในโครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
 11. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงาน
 12. พนักงานเข้าร่วมวิ่งในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย 2020 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สามารถสะสมระยะทางในการวิ่งรวมทั้งหมด 5,716.59 กิโลเมตร และบริษัทได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมประกวด 5 ส และ Kaizen small group project เพื่อการนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร TQM (Total Quality Management)

สำหรับในปี 2564 บริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจการลงทุนตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Product) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบ Operation Excellence เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มยูเอซี บรรลุถึงเป้าหมาย ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สุดท้ายในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายชัชพล ประสพโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

สรรหา - ค้นคว้า พัฒนา และศึกษาเทคโนโลยี

จัดหาแสวงหาและศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าพร้อมสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนควบคู่กันไป ตลอดจนได้รับการรับรองและยอมรับในระดับสากล

ส่งเสริม - อำนวยความสะดวก และสนับสนุน

ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะสนุบสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มคุณค่าและการเติบโตควบคู่กันไป ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร

มองการณ์ไกล - วิสัยทัศน์ โอกาส และแนวคิด

มองเห็นทิศทาง แนวทาง หรือโอกาสธุรกิจ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ครบถ้วน - เป็นเลิศ และครบวงจร

เป้าหมายในการเป็นบริษัทซึ่งสามารถสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าได้ในทุกแง่มุม

ประสบการณ์ที่ดี - ผลิตภัณฑ์ บริการ และการดูแลลูกค้า

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจขององค์กร ลูกค้า และคู่ค้า