กลุ่มชีวะเกตุ
กลุ่มจารุมโนภาส
กลุ่มเสรีวิวัฒนา
กลุ่มเลิศรัชต์กุล
อื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 16/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,416
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
31.69

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11/03/2565
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,016
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.41

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. นาย กิตติ ชีวะเกตุ 323,603,463 48.47
2. น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส 30,524,601 4.57
3. น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ 25,946,500 3.89
4. น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ 25,742,900 3.86
5. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 23,906,137 3.58
6. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 20,060,017 3.00
7. น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส 16,144,305 2.42
8. นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 12,200,000 1.83
9. นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 12,187,530 1.83
10. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ 12,000,000 1.80