รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
นายชัชพล ประสพโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
25 ปี UAC ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
25 ปี UAC ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 ผลกระทบจากการชะลอลงของเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และราคาน้ำมันดิบกับราคาสินค้าปิโตรเคมีที่ลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้ผลประกอบการด้านรายได้ของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“UAC”) ลดลงกว่า 1,300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่ง UAC ได้พยายามควบคุมค่า ใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน และเน้นการทำงานในทุกหน่วยธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การทำงานแบบ Work from Anywhere และเริ่มกระบวนการ Digital Transformation มาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมเป็น 259.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.68 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในปี 2563 ที่ขอเรียนสรุปให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ ดังนี้

  • UAC ครบรอบ 25 ปีในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการค้าและการลงทุนใน 3 ธุรกิจ หลักคือ ธุรกิจเทรดดิ้งในอุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ และธุรกิจการผลิตพลังงาน โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งกลุ่ม 210 คน มีสำนักงานและโรงงานผลิตกระจายในหลายพื้นที่ในประเทศ และกำลัง พัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะ นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นโครงการแรกในต่างประเทศ
  • UAC ได้ย้ายตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์จาก mai สู่ SET เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่เข้าจดทะเบียนใน mai มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ นักลงทุนโดยทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ได้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
  • UAC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมิน Corporate Government Report (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
  • UAC มีการจัดประชุม AGM เมื่ออวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้อย่างเรียบร้อย และปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด และได้รับ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในทุกวาระ รวมทั้งการอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
  • UAC ได้รักษาสภาพคล่องในระดับสูงเพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลง โดย สามารถชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 UAC ยังได้รับ เงินปันผลจากกิจการร่วมทุนด้านการผลิตไบโอดีเซล ทั้งสิ้น 143.56 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
  • UAC ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรก ของปี ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
  • UAC ไม่มีข้อร้องเรียนในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสีย และได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
  • UAC ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติในการว่าจ้างและดูแลพนักงานทุกระดับ มีการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงใด ๆ

ในด้านกลยุทธ์เพื่อให้ UAC เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม หารือแนวทางในอนาคตร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีการปรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2564 - 2566 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะก้าวไปสู่การค้าและการลงทุน ในด้าน Circular Economy และ Green Chemicals ทั้งนี้ จะพยายามรักษาสภาพคล่องให้ พอเพียง ให้ EBITDA รวมสูงกว่าร้อยละ 15 และเพิ่ม ROE ให้มากกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งยึด หลักบรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อต้านการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้า ของพนักงานในทุกระดับ เพื่อทำให้ UAC ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม UAC ที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุน UAC ด้วยดี เสมอมา กลุ่ม UAC จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังคำปณิธานที่ว่า "25 ปี UAC ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"