รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
นายชัชพล ประสพโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
25 ปี UAC ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
25 ปี UAC ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีการปรับตัวลดลงและมีความผันผวนไม่แน่นอนสูง กลุ่ม UAC ได้เตรียมความพร้อม รวมถึงปรับกลยุทธ์และการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทำงานแบบ Work from Anywhere เป็นระยะ ๆ และนำเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาสนับสนุนการทำงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัวและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งระหว่างพนักงานภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องภายนอก ด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในทุกพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม และยังส่งเสริมในการจัดหาวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงจัดทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองกรณีพนักงานติดเชื้อ และจัดชุดตรวจ Antigen Rapid Test ให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 กลุ่ม UAC สามารถรักษาสภาพคล่องได้เป็นอย่างดีและมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง รับรู้รายได้จากการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขึ้น 197.04 ล้านบาท หรือ 15.52% เมื่อเทียบกับปีก่อน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและใช้จ่ายเท่าที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Operation Excellence) ส่งผลให้กลุ่ม UAC รับรู้ผลกำไรสุทธิ และ EBITDA เป็นเงิน 234.37 ล้านบาท และ 409.62 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ ลดลง 9.52% และ 7.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปี ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53.41 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม UAC เรามุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความก้าวหน้า มีความทุ่มเทในการทำงาน โดยในปี 2564 เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้รับผลการประเมิน Corporate Government Report (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

กลุ่ม UAC ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน รักษาสภาพคล่องให้อยู่ระดับที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจในอนาคตภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง โดยยังคงเน้นการทำธุรกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจเคมีภัณฑ์ กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และยังคงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต โดยสร้างทีมพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาโครงการหรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบรับกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึงโอกาสในการลงทุนด้าน Circular Economy และ Green Chemicals ที่ต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่ม UAC ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน และพร้อมที่จะ “ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” กับองค์กร

ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม UAC ที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุน UAC ด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้คำมั่นว่ากลุ่ม UAC จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้กลุ่ม UAC เติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป