วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
19 มี.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2563 เวลา : 15.15 น. - 16.00 น.
รายละเอียด : ผ่านระบบ VDO Conference
08 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา : 14.00 น.
31 พ.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564 เวลา : 15.15 น. - 16.00 น.
รายละเอียด : ผ่านระบบ VDO Conference
08 มิ.ย. 2564 Digital Roadshow ไตรมาส 1/2564 เวลา : 14.15 น. - 15.00 น.
20 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2564 เวลา : 15.15 น. - 16.00 น.
รายละเอียด : ผ่านระบบ VDO Conference
19 พ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564 เวลา : 15.15 น. - 16.00 น.
รายละเอียด : ผ่านระบบ VDO Conference
25 พ.ย. 2564 Digital Roadshow ไตรมาส 3/2564 เวลา : 14.15 น. - 15.00 น.