วันที่ออกหุ้นกู้ 18 มิ.ย. 2563
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้/หน่วย 1,000 บาท
จำนวน 300,000 หน่วย
มูลค่ารวม 300,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 5.5 % ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 2 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน 18 มิ.ย. 2565