การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.