การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สาหรับวาระที่ 5)
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (สาหรับวาระที่ 7)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 9 และ 10)
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ตัวอย่างแบบแจ้งการประชุม ประจำปี 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564