ภาพรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ‘UAC Global’ เป็นบริษัท พลังงานทางเลือกที่มุ่งมั่นดำเนินกิจการสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อโลกของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนในสามมิติเพื่อสร้างสมดุลทั้งในด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทน ผ่านการสร้างสรรค์และผลักดันโครงการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และลงทุนในบริษัทเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำรงชีพและกิจกรรมอื่น ๆ โดยปราศจากการสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของโลก

อ่านเพิ่มเติม