บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร

  1. กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายกลุ่มบริษัท
  2. ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
  3. พิจารณาประเมินผลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
  5. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่ คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
  2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการ