รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
 • ประธานกรรมการ
นายกิตติ ชีวะเกตุ
 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายชัชพล ประสพโชค
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
 • รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวจีระพันธ์ จินดา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ