ลูกค้าของเรา

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสารเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทส่วน ใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้าที่บริษัทจำหน่าย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้ของลูกค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามลักษณะผลิตภัณฑ์และ บริการ 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy#1 สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ำ
(Offshore, Refinery and Upstream Petrochemicals)
หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้ง ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และผู้รับเหมางานก่อสร้างโรง กลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy#2 สารเคมีเหลว, โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
(Liquid Chemicals, Power & Utilities)
โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์
โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน้ำประปา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#1 เคมีภัณฑ์ และตัวทำละลาย
(Chemical and Solvent Products)
โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#2 น้ำมันหล่อลื่น และสารเติมแต่ง
(Base oil and Additives)
โรงผสมน้ำมันหล่อลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#3 การจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน
(Emission & Waste Management)
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
การให้บริการ ให้คำปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ สำหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก