การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าควบคู่ไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ครอบคลุมปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าและบริการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยคู่ค้าใหม่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียน และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทได้

กลุ่มยูเอซีมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง อย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการ จัดหาของกลุ่มยูเอซีเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน กลุ่มยูเอซีจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต หรือประวัติละทิ้งงานหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทฯ ต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
  3. มีผลงานน่าพอใจทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบและการบริการ
  4. สามารถส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

นโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มยูเอซีที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่มีแนวปฏิบัติรองรับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มยูเอซี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการ ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการและความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการ อย่างเป็นธรรมต่อบริษัทคู่ค้า, Principle ,Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วงและมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจนรวมทั้งมีการเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเสนอแนะ
  4. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มยูเอซีทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการ จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์

กลุ่มยูเอซี มุ่งมั่น ร่วมพัฒนาความยั่งยืนควบคู่ไปกับคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อลดความเสี่ยงอันมาจากการดำเนินธุรกิจในประเด็นทางกฏหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

กลุ่มยูเอซี เชื่อมั่นว่า กระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุหรือบริการ ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จะถูกส่งต่อความสำนึกอันดีไปยัง คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วงทุกครั้งที่มีการจัดหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านกระบวนการทางธุรกิจ โดย ได้ให้คำนิยาม ด้านความยั่งยืนของแนวทางการดำเนินธุรกิจ ไว้ 3 มุมมอง ดังนี้

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

การปฎิบัติตามข้อบังคับ

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จำเป็นในสถานที่นั้นๆ

การคอร์รัปชั่น และการติดสินบน

กลุ่มยูเอซี แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าว หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญาโดยกลุ่มยูเอซีจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้า, Principle, Suppliers, หรือผู้รับเหมาช่วงอันเนื่องมาจาก การยกเลิกสัญญาดังกล่าวและคู่ค้าอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รางวัล ของขวัญหรือของกำนัล

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องรับทราบว่า จะไม่มีการให้หรือรับของขวัญ รางวัล ของที่ระลึกอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการหรือการดำเนินงาน หรือก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบหากพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่างฝ่ายจัดการ พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มยูเอซีกับคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง

การรักษาความลับทางการค้า

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มยูเอซี

การเปิดเผยข้อมูล

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลทางการค้าของกลุ่มยูเอซีต่อคู่ค้ารายอื่น และต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งในด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม โครงสร้าง รวมถึงผลประกอบการโดยมีความสอดคล้องตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มยูเอซีทราบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานของกระบวนการทางธุรกิจซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน

ของเสีย

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องบริหารจัดการ การรักษา การปล่อย หรือการกำจัดของเสียที่เกิด จากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สารเคมีและวัตถุอันตราย

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องดำเนินการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ด้วยความปลอดภัย รวมถึงมีการกำจัดอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องจัดให้มีนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถนำเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบวินัย

การป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการคาดคะเน บ่งชี้และประเมินสถานการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีการวางแผน และมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กลุ่มยูเอซี ไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้างงาน หรือการเลือกปฏิบัติอันมาจากการแข่งขัน การกีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรือความพิการ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ

แรงงานและแรงงานเด็ก

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน) ตามที่กฎระเบียบของประเทศกำหนด โดยแรงงานจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงจะต้องไม่จ้างแรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ

เงื่อนไขการทำงาน

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง

การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินงาน

ผลกระทบต่อชุมชน

คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ