บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (“UAPC”) จัดตั้งขึ้นโดยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล (APC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9998 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 180 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2558

ธุรกิจหลัก : ผลิตและจำหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์

ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์: www.uapc.co.th

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“UAC Energy”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99985 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.00015 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2556

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด (“SERP”) จัดตั้งขึ้นโดยการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นผ่าน UAC Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9976 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0024 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 12.525 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2557

ธุรกิจหลัก : ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน : 12,525,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

Vientiane Waste Management Company Limited (“VWM”) จัดตั้งขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นผ่าน UAC Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.01 บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 และ บริษัท ขวัญเมืองกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 72.90 ล้านกีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2562

ธุรกิจหลัก : ลงทุนในโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ทุนจดทะเบียน : 72,900,000,000 กีบ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“UAC TPT”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.0099 บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.9900 บริษัท วิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 166.67 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2555

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 166,666,700 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด (“UAC Utilities”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.9998 บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและด้านพลังงาน

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2554

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำกัด (“UAC Top Energy”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นผ่าน UAC Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9971 และผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0029 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงาน

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2560

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 7,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (“BBF”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 มีสถานะเป็นบริษัทร่วม โดยร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 281.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่นำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน้ำมันดีเซลที่ได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น้ำมันไบโอดีเซลประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำมันไบโอดีเซล B7 หรือ B10 เป็นต้น

เว็บไซต์ : www.bangchakbiofuel.co.th

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2551

ธุรกิจหลัก : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต

ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : พระนครศรีอยุธยา

บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด (“ENERRAY UAC”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่าง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ เอสพีเอ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และบริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 6 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2559

ธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน

ทุนจดทะเบียน : 6,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด (“PPWE”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่าง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.98 บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“QTC”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และกลุ่มอื่น ๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงาน

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2559

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (“ODIN”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่าง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและพลังงานทดแทนอื่น

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2559

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : สมุทรปราการ

บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด (“ODIN Myanmar”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่าง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และ ODIN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศ

ปีก่อตั้ง : พ.ศ. 2560

ธุรกิจหลัก : ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : สมุทรปราการ