วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมีและสาธารณูปโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความเป็นผู้นำในระดับประเทศและได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศ สิ่งแวดล้อม และ สังคม
ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชัน
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพในระยะยาว
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ค่านิยม

Workplace Happiness
ETHICS
RESPONSIBILITY
UNITY
AUTHENTICITY
COMPETENCY