เราชาว ยูเอซี มีสิ่งยึดมั่นในการทำงานอันประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ความเชื่อหลัก (Core Value) หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ด้วยความรับผิดชอบต่อเป้าหมายตาม Vision, Mission และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะเติมเต็มและก้าวไปด้วยกัน โดยพนักงานจะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะกับการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข

Core Value

Workplace Happiness
ETHICS
RESPONSIBILITY
UNITY
AUTHENTICITY
COMPETENCY

Culture

ยูเอซี ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมทีมกับเรา เพื่อให้พนักงานของเรามีความรู้และทักษะ เป็นมืออาชีพในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมีทีมสนับสนุนที่จะคอยให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เปิดกว้างยอมรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

OUR Team

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน คืนกำไรสู่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานของพวกเราจึงต้องทุ่มเท และมุ่งมั่น มีความเป็นมืออาชีพ อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทมีงบประมาณและเครื่องมือสนับสนุนสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรได้เติบโต และก้าวหน้าในสายอาชีพ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 8 ด้านที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

Happy – Body

 • ประกันสุขภาพ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Happy – Money

 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

Happy – Heart

 • กระเช้าเยี่ยมพนักงาน (คลอดบุตร /คนไข้ใน)
 • ช่วยเหลืออัคคีภัย

Happy – Relax

 • วันหยุดพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • กิจกรรมสัมพันธ์

Happy – Society

 • ส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
 • กิจกรรมโครงการจิตอาสา

Happy – Brain

 • อบรม Core Value (Culture)
 • Functional Training Program
 • Managerial Training Program
 • Talent Program

Happy – Family

 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, งานบวช, คลอดบุตร, ฌาปนกิจครอบครัวพนักงาน
 • ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

Happy – Soul

 • ทำบุญ / บริจาคการกุศล
 • กิจกรรมส่งแสริมจริยธรรม / สร้างกำลังใจ

ทำงานกับเรา

1
กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ และเลือกตำแหน่งที่สนใจ พร้อมแนบเรซูเม่
2
ตำแหน่งงานว่าง
3
ทางบริษัทมีกระบวนการในการสรรหา และแจ้งผลให้ผู้สมัครรับทราบ