การตอบสนองต่อเป้าหมายUN SDGs

คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานปีละ 1 ครั้งเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญ โดยผ่านการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งอันตรายจากการทำงานเป็นการประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในทุกหน่วยงาน

SDGs 2021 Key Sustainability Issues
 • Sustainable growth of the business
 • Law compliance and promotion of good corporate governance
 • Efficient risk management
 • Good and quality products and services in accordance with the standards
 • Product and service responsibility
 • Security of the customer’s confidential information
 • Fair business operation
 • Mutual development of supplier potential and growth
SDGs 2021 Key Sustainability Issues


 • Environmental safety and impact
 • Greenhouse gas reduction management
 • Circular Economy Investment
SDGs 2021 Key Sustainability Issues
 • Career security and Career Path
 • Continuous potential employee development
 • Participation in expression of opinions in the organization
 • Efficient management of complaints