การตอบสนองต่อเป้าหมายUN SDGs

คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานปีละ 1 ครั้งเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญ โดยผ่านการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งอันตรายจากการทำงานเป็นการประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในทุกหน่วยงาน

SDGs ประเด็นที่สำคัญ
 • การเติบโตของมูลค่ากิจการ
 • การสร้างการเติบโตร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา
 • การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
SDGs ประเด็นที่สำคัญ
 • การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 • ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
SDGs ประเด็นที่สำคัญ
การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย