Sustainability Overview

Our goal is to be a “PARTNER FOR CHANGE”. Together with our customers, suppliers and business partners, we aim to achieve sustainability in three main aspects: Economy (economic growth, eco-friendliness), Society: people (happy workplace and social & community development), and Environment (safety, operation excellence, environmental management system and quality management).

We always seek ways to improve and develop our business model under rapid economic changes for sustainability. We strive to create continuity, values, risk management, and business continuity management by using information and technology to improve internal process, research and development, and innovation. We also focus on our long-term responsibility toward all stakeholders for sustainable and mutual growth.

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน สืบเนื่องจากผลกระทบภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ต่อเนื่องมากว่า 2 ปีและยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาวะวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้บริษัทสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ตามเป้าหมาย และมีผลประกอบการในปี 2564 ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมาจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การวางแผน การเตรียมความพร้อมและการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ควบคู่ไปกับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฎิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับการทำงานเป็นแบบ Work From Home เป็นระยะๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมากขึ้น สามารถบริหารงานและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและจัดการดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการฉัดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ครบ 100 เปอร์เซนต์ และเพิ่มการประกันสุขภาพพร้อมจัดเตรียมความพร้อม กรณีพนักงานต้องเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็น

ภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้ชุมชนและสังคมก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยบริษัทได้สนับสนุนการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยชั่วคราวต่าง ๆ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ชุดป้องกันติดเชื้อ (PPE) อาหารแห้งและเครื่องดื่มหรือของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน และธุรกิจดำเนินการไปได้โดยไม่หยุดชะงัก มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อสนับสนุนพนักงานขณะที่ทำงานทางไกล เช่น ประชุมระบบออนไลน์และการอนุมัติต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศให้ดียิ่งขึ้น

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) สำคัญหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี และกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ทุกปี ส่งเสริมกิจกรรม Team Building เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Recognition ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ที่เรามีเป้าหมายหลักอยู่ 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับในปี 2565 บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเคมีภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อาทิเช่น ธุรกิจสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตร เนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสการสร้างการเติบโตจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังจะเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มยูเอซีบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายผมในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายชัชพล ประสพโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

Sustainability Framework

Sourcing – Research, Development, Technology

To source new ways, in reference to goals and up-to-date advancements, to help drive client and partner’s businesses and create sustained value, together with being certified and achieving acceptance in an international level.

Encouraging – Facilitation, Support

To encourage and support new innovations which are the bases of sustainable growth of the Company, clients, and partners, together with facilitating developments in products, services, and human resources.

Foresee – Vision, Opportunities, Ideas

To foresee business opportunities in both products and service provisions, with ability to manage and control their risks, in order to create value for the Company, partners, clients, and all stakeholders.

One-Stop Service

To provide exceptional services to partners and clients, in order to fulfill purpose and satisfaction.

Experience – Delivery and Client Care

To deliver exceptional experience through products and services, reciprocating sustainable growth and development of the Company, partners, clients, and all stakeholders.