รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ :
67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม โลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม ศาสตร์ (วิศวกรรมอุต สาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ศาสตร์ (วิศวกรรมอุต สาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 105 ปี 2551
 • หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15 ปี 2555
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556
 • หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 9 ปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท)

 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

 • 2556 - ปัจจุบัน
  ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 2550 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ย. 2557 - 2559
  ผู้เชี่ยวชาญ
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)