รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

 • รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ :
58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11 ปี 2554
 • หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1 ปี 2554
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9 ปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • 8 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ
 • 2555 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท)

 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 30 พ.ค. 2562
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • 2552 - 11 ธ.ค. 2562
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด