นายชัชพล ประสพโชค

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
อายุ :
53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554
 • หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.7) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO Course) ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai A)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 31 ปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 :
4,545,642 หุ้น (ร้อยละ 0.68) เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2563 จำนวน - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร
 • 12 มิ.ย.2557 - 31 ธ.ค. 2562
  กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 11 บริษัท )

 • มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  Vientiane Waste Management Company Limited
 • พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด
 • ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท โอดิน เพาเวอร์ จำกัด
 • ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด
 • ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
 • ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
 • ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด
 • ธ.ค. 2557 - 24 ก.ย. 2562
  กรรมการ
  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด
 • ต.ค.2556 - 16 ธ.ค.2562
  กรรมการ
  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำกัด