การเติบโตของมูลค่ากิจการ (มิติเศรษฐกิจ)

บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ SDGs เพื่อเพิ่มคุณค่าและเติบโตไปด้วยกัน ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

Download

การดูแลพนักงานและสังคม (มิติสังคม)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสังคมทั้งภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่สังคมภายใน คือ พนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม มีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถแนวคิดและจริยธรรมทั้งด้านการบริหารงานและการทำงานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

Download

การจัดการที่เป็นเลิศ (มิติสิ่งแวดล้อม)

บริษัทส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้แก่พนักงาน ได้แก่ กิจกรรม 5 ส และข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) ในรูปแบบของ Small Group อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมุ่งพัฒนาในด้านการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM) เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง สนุกสนาน ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด (KPIs) ที่บริษัทได้กำหนดไว้

Download