โรงงานแม่เตงร่วมพิธีขุนน้ำกับชาวชุมชนห้วยเฮี้ยะ

SD-CSR Activities