โรงงานแม่เตง ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสาธารณสุขอำเภอแม่เตง เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

SD-CSR Activities