FOR SUSTAINABLE FUTURE

FOR SUSTAINABLE FUTURE

รู้จัก UAC

การเปลี่ยนแปลงพลังงานสำหรับอนาคต

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยปัจจุบัน UAC Global มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์

ที่ UAC Global เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ค้นหาเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

บริษัทของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

01

กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี

30+ Principles
02

กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

10 MW.
03

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

7+ Product Types

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น ในสามมิติ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางการเงิน, ด้านสังคม การพัฒนาบุคลากร, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, การพัฒนาชุมชนและสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ

ค้นหาเพิ่มเติม