ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย


กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสารเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทส่วน ใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้าที่บริษัทจำหน่าย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้ของลูกค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามลักษณะผลิตภัณฑ์และ บริการ 6 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy#1 สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ำ
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)
หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้ง ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมี โรงงาน ผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และผู้รับเหมางานก่อสร้างโรง กลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy#2 สารเคมีเหลว, โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities) โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตสาร อะโรเมติกส์ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน้ำประปา
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#1 เคมีภัณฑ์ และตัวทำละลาย
(Chemical and Solvent Products)
โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#2 น้ำมันหล่อลื่น และสารเติมแต่ง
(Base oil and Additives)
โรงผสมน้ำมันหล่อลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Industrial#3 การจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- การให้บริการ ให้คำปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ สำหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก