03 มีนาคม 2561

UAC จัดฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตรความรู้เบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) สำหรับพนักงาน สำนักงานใหญ่ และ คลังสินค้า