แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง กลุ่มยูเอซี (Suppliers Code of Conduct)

วัตถุประสงค์

กลุ่มยูเอซี มุ่งมั่น ร่วมพัฒนาความยั่งยืนควบคู่ไปกับคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อลดความเสี่ยงอันมาจากการดำเนินธุรกิจ ในประเด็นทางกฏหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

กลุ่มยูเอซี เชื่อมั่นว่า กระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุหรือบริการ ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จะถูกส่งต่อความสำนึกอันดีไปยัง คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วงทุกครั้งที่มีการจัดหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านกระบวนการทางธุรกิจ โดย ได้ให้คำนิยาม ด้านความยั่งยืนของแนวทางการดำเนินธุรกิจ ไว้ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
 1. การปฎิบัติตามข้อบังคับ
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จำเป็นในสถานที่นั้นๆ
 2. การคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
  กลุ่มยูเอซี แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าว หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญาโดยกลุ่มยูเอซีจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้า, Principle, Suppliers, หรือผู้รับเหมาช่วงอันเนื่องมาจาก การยกเลิกสัญญาดังกล่าวและคู่ค้าอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 3. รางวัล ของขวัญหรือของกำนัล
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องรับทราบว่าพนักงานกลุ่ม ยูเอซี จะไม่มีการให้หรือรับของขวัญ รางวัล ของที่ระลึกอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการหรือการดำเนินงาน หรือก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
 4. ผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบหากพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่างฝ่ายจัดการ พนักงานและบุคลากรในกลุ่มยูเอซีกับคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง
 5. การรักษาความลับทางการค้า
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มยูเอซี
 6. การเปิดเผยข้อมูล
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลทางการค้าของกลุ่มยูเอซีต่อคู่ค้ารายอื่น และต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งในด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม โครงสร้าง รวมถึงผลประกอบการโดยมีความสอดคล้องตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มยูเอซีทราบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 2. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานของกระบวนการทางธุรกิจซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน
 3. ของเสีย
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องบริหารจัดการ การรักษา การปล่อย หรือการกำจัดของเสียที่เกิด จากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 4. สารเคมีและวัตถุอันตราย
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องดำเนินการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ด้วยความปลอดภัย รวมถึงมีการกำจัดอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องจัดให้มีนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถนำเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบวินัย
 2. การป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการคาดคะเน บ่งชี้และประเมินสถานการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีการวางแผน และมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
 3. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
  กลุ่มยูเอซี ไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้างงาน หรือการเลือกปฏิบัติอันมาจากการแข่งขัน การกีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรือความพิการ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ
 4. แรงงานและแรงงานเด็ก
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน) ตามที่กฎระเบียบของประเทศกำหนด โดยแรงงานจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงจะต้องไม่จ้างแรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ
 5. เงื่อนไขการทำงาน
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง
 6. การมีส่วนร่วมต่อชุมชน
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินงาน
 7. ผลกระทบต่อชุมชน
  คู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง ต้องมีการควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ