นโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างยั่งยืน (Procurement Policy)

นโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มยูเอซี ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่มีแนวปฏิบัติรองรับ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มยูเอซี บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการ ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการและความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการ อย่างเป็นธรรมต่อบริษัทคู่ค้า, Principle ,Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วงและมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนรวมทั้งมีการเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเสนอแนะ
  4. จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มยูเอซีทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการ จัดซื้อ จัดหาพัสดุและบริการอย่างเคร่งครัด