นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า, Principle, Suppliers, หรือผู้รับเหมาช่วงกลุ่มยูเอซี

กลุ่มยูเอซี มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า, Principle, Suppliers หรือผู้รับเหมาช่วง อย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของกลุ่มยูเอซีเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง ต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน กลุ่มยูเอซี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต หรือประวัติละทิ้งงานหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทฯต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
  3. มีผลงานน่าพอใจทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบและการบริการ
  4. สามารถส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น