January 23, 2020

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน หรือ โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากภาครัฐและเอกชน