UAC จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้กับพนักงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน


UAC จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พนักงานด้านการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความรู้แก่พนักงานทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานในต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน UAC ทั่วทั้งองค์กร