UAC จัดกิจกรรมประเมินผลกระทบชุมชนรอบโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ แม่แตง1และ2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านหัวป่าฮ้า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คุณอรรจกร ชำนาญนิตย์ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งทีมงานแม่แตงได้จัดกิจกรรมประเมินผลกระทบชุมชนรอบโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ แม่แตง1และ2 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโรงงานเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการนำน้ำหมักชีวภาพของโรงงานไปใช้กับพืชผลทางการเกษตร โดยมีชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเอนกประสงค์หัวป่าฮ้า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่