คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัิแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แม่แตง 2 จังหวัดเชียงใหม่