September 06, 2019

UAC เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง..อาสาสู้โกง"

September 05, 2019

UAC รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ประจำปี 2562 โรงงานผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย

July 26, 2019

โรงงานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่

June 26, 2019

PPP และ โรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ และประดู่เฒ่าได้รับรางวัล โครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1

June 03, 2019

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

May 11, 2019

UAC จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม Happy Soul “เพลินธรรม นำชม” ณ สวนโมกข์ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)

May 02, 2019

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (MT) จ.เชียงใหม่ มอบสารปรับปรุงดิน SIS ให้แก่วัดรอบโรงงาน

February 09, 2019

แต้มขันปันน้อง