June 26, 2019

PPP และ โรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ และประดู่เฒ่าได้รับรางวัล โครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1

June 03, 2019

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

May 11, 2019

UAC จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม Happy Soul “เพลินธรรม นำชม” ณ สวนโมกข์ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)

May 02, 2019

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (MT) จ.เชียงใหม่ มอบสารปรับปรุงดิน SIS ให้แก่วัดรอบโรงงาน

February 09, 2019

แต้มขันปันน้อง