บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การนำเข้าและจำหน่ายสารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค และมีบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท Latex Emulsion และ Latex Polymer รวมถึงบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และจำหน่ายไบโอดีเซล และเป็นผู้ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง (EPC) โรงงาน Biogas Biomass และ Solar Power เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย


ข้อมูลบริษัท

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อ : 28 มิถุนายน 2538
จำนวนพนักงาน : 119 คน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 367,183,150.50 บาท
ทุนชำระแล้ว : 333,802,650.50 บาท