รางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 (Thailand Sustainable Investment) (THSI)

คุณนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 (Thailand Sustainable Investment) (THSI) ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศณียบัตรรับรอง "องค์กรนวัตกรรม"

คุณชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศณียบัตรรับรอง "องค์กรนวัตกรรม" ในงานประกาศรางวัล "องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม" ประจำปี 2559 Innovation Organization 2016 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Best IR Awards

คุณชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติขึ้นรับ รางวัล ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Best IR Awards ในงาน Set Awards 2014 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล MAI Special Encouragement ในงาน "ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556" (Board of the Year Awards 2013)

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย ดร.สถิต ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งงานจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงละครอักษราคิงเพาเวอร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award 2012

คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award 2012 ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Award 2012 Thailand (APEA 2012) ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย